Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

d.d. donderdag 22 maart 2018, 20.30 uur (kantine)

 

Algemene Vergadering van Atletiekvereniging Scheldesport

 

Hierbij nodigen wij de leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden uit voor het bijwonen van de algemene vergadering van Atletiekvereniging Scheldesport op:

Datum en tijd:   donderdag 22 maart 2018, aanvang 20.30 uur

Locatie:           kantine Atletiekvereniging Scheldesport, Zuiderparklaan 20, 4532 LS Terneuzen

Documentatie:   de bijbehorende verslagen etc. zullen worden verzonden per mail

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen verslag Algemene Vergadering d.d. 23-3-2017
 5. Vaststellen verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 13-12-2017
 6. Uitreiking prestatieprijzen
 7. Vaststellen jaarverslag bestuur
 8. Vaststellen jaarverslag penningmeester
  1. Exploitatierekening 2017 en balans
  2. Verslag kascommissie
  3. Jaarverslagen commissies
   1. Commissie technische zaken
   2. Commissie beheer en accommodatie
   3. Commissie loopgroep scheldesport
   4. Commissie beleid en ondersteuning
 9.  (Invullen van) vacatures bestuursleden en leden kascommissie

      -       Aftredend en niet herkiesbaar: Harold de Maat, voorzitter

      -       Verkiesbaar bestuurslid: aandachtsgebied loopgroepen scheldesport: Ebe Blaauw

      -       Vacature bestuursleden: voorzitter, bestuursleden algemeen

     10. Rondvraag

     11. Wat verder ter tafel komt

     12. Sluiting

 

Statuten, artikel 17:

1a. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering

1b. Ieder lid heeft één stem

1c. Leden tot en met 14 jaar kunnen hun stem niet zelf uitoefenen. De wettelijke vertegenwoordiger is dan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.

  

Wij verzoeken u vragen over en/of met betrekking tot de agendapunten uiterlijk 20 maart 2018 bij de secretaris in te dienen.

Indien u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn, verzoeken wij u dit bij de secretaris kenbaar te maken.

 

Mail:     secretaris@avscheldesport.nl 

Post:    Atletiekvereniging Scheldesport

t.a.v. secretaris

Postbus 1057

4530 GB Terneuzen